Mykologické oddělení Národního muzea - databáze (ver. 3)
Mycological Department of the National Museum, Prague (herbarium PRM) - database (ver. 3)


Nové taxony hub popsané Josefem Velenovským
New fungal taxa described by Josef Velenovský


Tato databáze je výsledkem práce na grantu Ministerstva kultury, probíhajícího v letech 2004-2005 a naposledy byla zrevidována a doplněna v roce 2019 (ver. 3). Obsahuje všechny nové taxony hub, které popsal významný český přírodovědec, profesor Univerzity Karlovy Josef Velenovský (1858-1949). Databáze je postupně doplňována údaji o existenci typových položek, jejich stavu a místě uložení. Zhruba lze říci, že ke druhům popsaným v díle České houby (1920-1922) jsou typové položky uloženy na katedře botaniky Přírodovědecké fakulty UK (herbář PRC) ve skleněných válcích s konzervační tekutinou a stopkovýtrusné houby i jako sušený materiál, zatímco typy druhů popsaných v pozdějších pracích jsou uloženy v mykologickém oddělení Národního muzea (herbář PRM) klasicky jako sušený materiál. Velenovský nedokladoval všechny své nové druhy, takže databáze pomůže zjistit, ke kterým z nich typy existují. Josef Velenovsky This database contains all new fungal taxa described by important Czech botanist and mycologist, professor of Charles University in Prague Josef Velenovský (1858-1949). The database was created in 2004-2005 as a result of a grant of the Ministry of Culture and was last revised and updated in 2019 (ver. 3). The basic bibliographic data is gradually supplied with information on existing types and their location. Basically, types of new taxa described in the book České houby (1920-1922) are kept in the Department of Botany of the Charles University, Prague (herbarium PRC, the specimens are preserved in glass cylinders or bottles filled with a conservation liquid or as dried material of basidiomycetes). Types of taxa described in later works are kept in the Mycological Department of the National Museum, Prague (herbarium PRM, as dried material in paper envelopes). As Velenovský did not document all his taxa by voucher specimens, this database should help to reveal, which of them really exist. By the way, Czech descriptions used by Velenovský in České houby were translated into Latin by Albert Pilát in 1948. This book is available in the PRM herbarium.
Autoři databáze ( Authors )


Česká verze      Anglish version


TOPlist